O NÁS

KTO JE SRR?

HLAVNÝ CIEĽ A POSLANIE​

Slovenská resuscitačná rada (SRR) je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, v ktorom sa združujú občania na základe spoločného záujmu o výučbu a vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, publikačnú činnosť a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny. Hlavným poslaním združenia je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú. Cieľom SRR je podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výučby, výskumu a vlastnej realizácie neodkladnej resuscitácie za účelom podpory využitia nových vedeckých poznatkov v praxi.

SRR je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre Slovenskú republiku.

VÝBOR SRR

Výbor Slovenskej resuscitačnej rady reprezentuje spoločnosť a odborne usmerňuje jej činnosť. Členmi výboru sú zástupcovia odborných lekárskych spoločností, ktorých činnosť sa dotýka problematiky neodkladnej resuscitácie. Výbor tvoria traja nemenní zakladajúci členovia a zástupcovia odborných spoločností SLS.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH

Predseda
Zástupca prednostu, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, DFNsP Bratislava

MUDr. Marcel Brenner

Podpredseda
Primár, Oddelenie urgentného príjmu, DFNsP Bratislava

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Zakladajúci člen
Prednosta, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Členovia za odborné spoločnosti

MUDr. Martin Michalov

SSAIM (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny)

Záchranná zdravotná služba ZaMED

MUDr. Rudolf Riedel PhD.

SPS (Slovenská pediatrická spoločnosť)

Prednosta DKAIM v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave

MUDr. István Bodor

SSUM a MK (Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof)

OAIM Rimavská Sobota, Svet zdravia a.s.

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

SKS (Slovenská kardiologická spoločnosť)

Primár oddelenia akútnej kardiológie – SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

PhDr. Silvia Erdélyiová

SČK (Slovenský červený kríž)

Slovenský Červený kríž

STANOVY SRR

Partneri SRR