SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

COVID-19

Vážení priatelia, priaznivci a podporovatelia Slovenskej resuscitačnej rady,

sekretariát i výbor našej organizácie dôsledne sledujú aktuálne dianie v súvislosti s novým typom koronavírusu SARS-CoV-2 a ním spôsobovaného ochorenia COVID-19, ktoré bolo Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásené za pandémiu.

V roku 2020 SRR pripravuje dve podujatia, a to každoročný ALS Provider kurz, organizovaný v dvoch termínoch za sebou v októbri, a IV. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady v novembri.

Zdravie a bezpečnosť účastníkov našich podujatí sú pre nás na prvom mieste, a tiež si uvedomujeme extrémne dôležitú a nenahraditeľnú úlohu zdravotníkov, ktorí každodenne nasadzujú svoje zdravie voči novému typu koronavírusu.

Európska resuscitačná rada v súvislosti s aktuálnym dianím vo svete odložila vydanie nových resuscitačných postupov na rok 2021. Vzhľadom na to sa i naše podujatie RESUSCITÁCIA 2020, na ktorom mali byť tieto postupy v novembri predstavené, presúva na rok 2021. Informácie o termíne a mieste konania budeme priebežne aktualizovať.

Prípravy na ALS Provider kurzy zatiaľ prebiehajú podľa pôvodného plánu. Pri tomto podujatí tiež samozrejme platí, že situáciu budeme naďalej sledovať a o akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať na našich webových stránkach a sociálnych sieťach.

Informácie a rady pre verejnosť sú dostupné na tomto odkaze.

Algoritmus rozšírenej resuscitácie zrevidovaný SRR nájdete tu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@srr.sk.

Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH
predseda SRR

Úvodné slovo predsedu SRR

Vážení priatelia,

vítam Vás na nových internetových stránkach Slovenskej resuscitačnej rady. Doba si žiada flexibilitu a zmeny a tak sme sa aj my rozhodli touto formou vylepšiť komunikáciu a dizajn s členmi a podporovateľmi Slovenskej resuscitačnej rady (SRR), ktorá je oficiálnym partnerom Európskeho resuscitačnej rady (ERC) za Slovenskú republiku.

Máme za sebou približne jeden a pol roka aktivity od založenia združenia, rozbehli sme a naďalej rozvíjame široké spektrum aktivít zameraných na odbornú i laickú verejnosť s cieľom zvýšiť povedomie a kvalitu v poskytovaní neodkladnej podpory životných funkcií. V celej Európe ešte stále umiera ročne 350 000 až 700 000 ľudí na náhle zlyhanie obehu, ktorý by v prípade poskytnutia rýchlej a správnej pomoci už na mieste nehody mohli prežiť. Je to, ako iste uznáte, obrovské číslo a preto je potrebné o tejto téme hovoriť, informovať a vzdelávať širokú verejnosť s cieľom zvrátiť tento stav. A v tom nám môže pomôcť každý z Vás. Sú to totiž situácie, s ktorými sa môže stretnúť v okolí svojich najbližších – rodina a priatelia, každý v Vás.Pri svojich aktivitách sa snažíme zviditeľniť novovzniknutú SRR, osloviť ľudí a získať ich za našich členov a nájsť podporovateľov, ktorým nie je táto situácia ľahostajná, lebo ľahostajnosti je v dnešnej dobe už skutočne veľa. V roku 2014 sme po prvýkrát zorganizovali aj na Slovensku „European Restart a Heart Day“, ktorý sa každoročne koná pod záštitou ERC a Európskeho parlamentu 16. októbra. Keďže jeho úlohou je osloviť čo najširšiu verejnosť a upozorniť na dôležitosť, naučiť sa správne a včas poskytnúť neodkladnú resuscitáciu, nazvali sme ho Deň záchrany života s podtitulom „Vaše ruky môžu zachrániť život vašim blízkym“. A v tomto roku sa chystáme ešte viac a v širšom rozsahu upozorniť na tento problém a naučiť „Slovensko resuscitovať“. Milí priatelia, vykročili sme na správnu cestu. Bude síce dlhá a náročná, čaká nás veľa práce, potrebujeme pri nej pomoc a podporu, ale je rozhodne správna, lebo na jej konci je lepšia a kvalitnejšia starostlivosť o človeka v akútnom ohrození života na všetkých úrovniach poskytovania život zachraňujúcej resuscitačnej starostlivosti.

Ďakujem v mene Slovenskej resuscitačnej rady za Vašu podporu.


MUDr. Jozef Kőppl
Predseda SRR

A Welcome Message from the Chairman of SRC

Dear Friends,

please welcome to the new website of the Slovak Resuscitation Council. The current need for flexibility and changes has brought to update and enhanced design of interface used for communication with members of the Slovak Resuscitation Council (SRC) acting as the official partner to the European Resuscitation Council (ERC) on behalf of the Slovak Republic.

We have gone through about eighteen months of activity since founding our association, we have taken off to aim for continuous development of a broad range of activities focused on professionals as well as regular public in order to improve their awareness about provision of urgent support to bodily functions. There are still 350,000 to 700,000 people dying of sudden failure of blood circulation system every ear all over Europe; yet prompt and correct aid right at the place of accident could prevent the waste of their lives. Every one of you will agree this is a huge number; that is why this topic needs to be discussed and communicated to the broad public in order to reverse this situation. That is something all you can help with us. Such things can occur within your immediate vicinity – your family and friends, every single one of you.

We strive to aim out activities at promotion of the newly established SRC, to approach people, gain new members and find supporters who care about this situation, as there is really too much apathy among people nowadays. We held our first “European Restart a Heart Day” in Slovakia in the year 2014, this conference is held under the auspices of ERC and the European Parliament on 16th October every year. Since its purpose deals with approaching the broadest range of public and alerting about the importance of proper and timely resuscitation, we have called it the Life Rescue Day with the motto “Your hands can help save lives of people in your vicinity”. And this spirit will be promoted further and broader to emphasize this problem and teach “resuscitation in Slovakia”.

My dear friends, we have chosen the right path. It will be actually long and complicated with a lot of work to be managed, we will need assistance and support but it is definitely the correct one, as it leads to a better and improved care for people facing immediate life threats at any level of rescue activities by means of resuscitation.

Thank you for your support on behalf of the Slovak Resuscitation Council.


DM Jozef Kőppl
Chairman of SRC

Hlavný cieľ a poslanie

Slovenská resuscitačná rada (SRR) je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, v ktorom sa združujú občania na základe spoločného záujmu o výučbu a vzdelá¬vanie, vedecko-výskumnú činnosť, publikačnú činnosť a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny.

Jej hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú. Cieľom SRR je podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výučby, výskumu a vlastnej realizácie neodkladnej resuscitácie za účelom podpory využitia nových vedeckých poznatkov v praxi.

SRR je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre Slovenskú republiku.

Main objectives and mission

The Slovak Resuscitation Council (SRR) is a voluntary and non-political professional association joining people with common interest in learning and education, scientific-research activities and development of international cooperation in the field of emergency resuscitation and urgent medicine.

Its main mission deals with participation in quality improvement of emergency resuscitation and urgent medicine in Slovakia at each level – from amateur to professional. The SRC aims towards support between segments of specialisation and international cooperation in the field of research and natural performance of emergency resuscitation in order to support practical implementation of new scientific findings.

SRC is the official partner to the European Resuscitation Council – ERC – in the Slovak Republic.