SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

I. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

ERC 2015 - Nové odporúčania pre KPR
November 5 - 6, 2015 Hotel Turiec, Martin

Úvodné slovo predsedu SRR

Milí kolegovia,

srdečne Vás pozývam na I. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady do Martina centra malebného prostredia Turca. Naše prvé samostatne organizované odborné podujatie sa uskutočňuje veľmi príslovečne v roku vydania nových odporučení pre resuscitáciu - ERC 2015, ktoré budú odbornej aj laickej verejnosti sprístupnené v októbri tohto roku.

Ponúkame Vám tak možnosť získať nové odporučenia a podklady k Vašej každodennej praxi v rodnom jazyku a domácom prostredí skutočne z prvej ruky. Vyzvaní prednášatelia Vám predstavia celé spektrum problematiky resuscitácie vo svetle nových aktuálnych postupov a odporučení s možnosťou bohatej diskusie na Vaše podnety a otázky. Pripravili sme pre Vás nielen teoretickú časť, ale aj praktické workshopy zamerané na získanie a tréning zručností potrebných pre Vašu každodennú prax. Nezabudli sme ani na spoločenský večer vo forme „Welcome party“, na ktorej sa môžete stretnúť a stráviť príjemné chvíle s priateľmi „rovnakej krvnej skupiny“ v príjemnom neformálnom prostredí.

Milí kolegovia a priatelia srdečne Vás pozývam do Martina a teším sa na osobné stretnutie.


MUDr. Jozef Kőppl
Predseda SRR

A Welcome Message from the Chairman of SRC

Dear Colleagues,

I would like to use this opportunity to present my cordial invitation to the 1st Symposium of the Slovak Resuscitation Council held in Martin, the centre of picturesque Turec region. Our first independent professional summit is arranged for the iconic year, significant for issuance of new suggestions for resuscitation - ERC 2015, which will be made available to the professional and amateur public this October.

We are here to provide you with the chance to obtain new recommendations and materials for your everyday practice in your mother tongue and the home environment to enhance your first hand experience. Our invited speakers will introduce you to entire spectrum of resuscitation issues in the light of new up-to-date procedures and suggestions with the option for wide discussion focused on your suggestion and inquiries. Your will be presented with theory supplemented with practical workshops aimed at gaining and training the skills required for your everyday practice. We could have not forgotten our social evening themed “Welcome Party”, where you can meet and enjoy nice time with your friends of the “same blood group” at a pleasant and casual venue.

Dear colleagues and friends, you are cordially invited to Martin and we look forward to meeting you in person.


DM Jozef Kőppl
Chairman of SRC