SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

STANOVY SRR

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je Slovenská resuscitačná rada, skratka názvu občianskeho združenia je SRR. Anglický preklad názvu občianskeho združenia je Slovak Resuscitation Council.
Sídlom SRR je II. KAIM LF UK, Onkologický ústav svätej Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.

Článok II.

Ciele a poslanie Slovenskej resuscitačnej rady

SRR je multidisciplinárna národná organizácia pre neodkladnú resuscitáciu a urgentnú medicínu. SRR je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council - ERC) pre Slovenskú republiku.

SRR sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. SRR je samostatnou právnickou osobou.

SRR je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, v ktorom sa združujú občania na základe spoločného záujmu o výučbu a vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, publikačnú činnosť a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny.

SRR vykonáva najmä tieto činnosti:

podpora a koordinácia výučby neodkladnej resuscitácie v Slovenskej republike v súlade s odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady,

príprava a realizácia štandardizovaných vzdelávacích programov a kurzov neodkladnej resuscitácie pre širokú verejnosť od laikov po vysoko kvalifikovaných lekárov,

vytváranie a schvaľovanie oficiálnych odporúčaní a postupov, liečebných štandardov a výučbových materiálov za účelom jednotnej výučby a realizácie neodkladnej resuscitácie v Slovenskej republike v súlade s odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady,

podpora vykonávania preventívnej činnosti s cieľom znižovania incidencie a následkov náhleho zlyhania základných vitálnych funkcií,

podieľanie sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie v Slovenskej republike a podpora systematickej kontroly resuscitačnej praxe na všetkých úrovniach vrátane štandardizácie záznamov o uskutočnených neodkladných resuscitáciách,

podpora vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny formou publikácií, prednášok a konferencií,

podpora využívania nových vedeckých poznatkov v praxi,

poskytovanie organizačného zabezpečenia konferencií a iných odborných podujatí, súvisiacich s problematikou neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny,

zvyšovanie povedomia verejnosti o požiadavkách kladených na prevenciu a liečbu pacientov s náhlym zastavením obehu,

podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výučby, výskumu i vlastnej realizácie neodkladnej resuscitácie,

poskytovanie poradenských služieb vo všetkých oblastiach súvisiacich s problematikou neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny.

Formami činnosti pre dosiahnutie cieľa SRR sú najmä:

evidencia členov združenia,

spolupráca s odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), najmä so Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM), Slovenskou spoločnosťou pre urgentnú medicínu (SSUM), Slovenskou kardiologickou spoločnosťou (SKS) a Slovenskou pediatrickou spoločnosťou (SPS),

spolupráca so štátnymi i neštátnymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny, najmä so Slovenským červeným krížom (SČK),

spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami, najmä s Európskou resuscitačnou radou,

rozvoj medzinárodnej spolupráce, výmena informácií a kontaktov medzi odborníkmi v resuscitačnej starostlivosti.

Ako vedľajšiu (doplnkovú) činnosť je SRR oprávnená vykonávať aj zárobkovú činnosť. Za týmto účelom môže SRR zakladať obchodné alebo iné spoločnosti, prípadne sa zúčastňovať na ich činnosti. Vedľajšia činnosť SRR môže tiež spočívať v organizovaní odborných a vzdelávacích aktivít, podpore vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, výkonu nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, rovnako ako iných hospodárskych činností v rámci svojich aktivít (napr. sprostredkovanie reklamy).

Konkrétne činnosti a spôsob použitia prostriedkov na vykonávanie týchto činností určuje Výbor SRR.Článok III.

Členstvo

Členstvo v SRR môže byť individuálne, kolektívne alebo čestné:

individuálne sa môže stať členom SRR občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý sa angažuje v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny a súhlasí so Stanovami a cieľmi SRR

kolektívnym členom sa môže stať organizácia s aktívnym záujmom o problematiku neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny (napr. odborná spoločnosť SLS, akademická inštitúcia, SČK, zložka IZS)

čestné členstvo udeľuje Výbor SRR. Čestnými členmi sa môžu stať jednotlivci s výnimočným a dlhodobým prínosom pre rozvoj neodkladnej resuscitácie a/alebo zásluhami za presadzovanie cieľov občianskeho združenia.

Členstvo je výberové a o prijatí záujemcu rozhoduje na základe písomnej prihlášky Výbor SRR.

Výbor SRR rozhoduje o prijatí na svojej najbližšej schôdzi po dni podania prihlášky. Členstvo vzniká dňom, kedy Výbor SRR rozhodne o prijatí žiadateľa.

Členstvo v SRR zaniká:

vystúpením člena na základe písomného oznámenia
úmrtím člena
zánikom kolektívneho člena
zánikom SRR
zrušením členstva pre hrubé porušenie Stanov na základe rozhodnutia Výboru SRR.
Proti rozhodnutiu Výboru SRR vo veciach členstva je možné sa odvolať na Členskú schôdzu združenia.Článok IV.

Práva a povinnosti členov

Členovia SRR majú právo: podieľať sa na činnosti združenia,

predkladať návrhy, pripomienky a námety na činnosť združenia

obracať sa na orgány SRR s podnetmi, požiadavkami, návrhmi a sťažnosťami

byť informovaný o činnosti SRR a o rozhodnutiach orgánov SRR

zúčastňovať sa na rokovaniach Členskej schôdze,

Členovia SRR sú povinní:

dodržiavať Stanovy SRR

uhrádzať členský príspevok v určenej sume a v stanovenom termíne, pokiaľ bol tento na kalendárny rok schválený Výbor SRR

podľa svojho svedomia, svojimi možnosťami a schopnosťami podieľať sa na plnení cieľov a poslania SRR

dodržiavať a plniť rozhodnutia orgánov SRR

podieľať sa na činnosti orgánov, do ktorých bol člen zvolený

zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov, do ktorých bol člen zvolený

ochraňovať a zveľaďovať majetok SRR

poskytovať orgánom a funkcionárom SRR potrebnú súčinnosť a nekonať nič, čo by bolo v rozpore so záujmami a dobrým menom SRR.Článok V.

Orgány Slovenskej resuscitačnej rady

Orgánmi Slovenskej resuscitačnej rady sú:

Členská schôdza SRR:

je najvyšším orgánom SRR a tvoria ju všetci členovia SRR,

členovia SRR majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach Členskej schôdze SRR a hlasovať na nej,

členská schôdza SRR sa schádza podľa potreby, ale najmenej jedenkrát ročne,

členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastňuje aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov SRR,

každý člen má jeden hlas, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov SRR,

členskú schôdzu zvoláva Výbor SRR alebo minimálne nadpolovičná väčšina členov SRR, a to písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom SRR aspoň 10 dni vopred,

Výbor SRR zvoláva Členskú schôdzu SRR vždy, keď o to požiada aspoň pätina členov SRR a to do troch mesiacov od dátumu doručenia žiadosti,

termín a miesto konania Členskej schôdze SRR je zvolávateľ povinný zverejniť najneskôr 7 dní pred dátumom jej konania,

do pôsobnosti patrí:

rozhodovanie o zmene stanov SRR

sledovanie a dodržiavanie Stanov členmi SRR

schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku SRR

schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení SRR

schvaľuje plán činnosti a úlohy SRR na príslušný kalendárny rok

rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam Výboru vo veci členstva v SRR

rozhoduje o rozpustení SRR alebo zlúčení s iným združením

každý člen Členskej schôdze má právo predložiť návrh na hlasovanie,

o jednotlivých návrhoch hlasuje verejným hlasovaním v opačnom poradí, ako boli predkladané. Najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch. O požiadavke na tajné hlasovanie rozhodujú členovia verejným hlasovaní.

Výbor SRR:

je výkonným orgánom SRR, ktorý riadi činnosť SRR a za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi,

funkčné obdobie Výboru SRR je päťročné,

Výbor SRR tvoria traja (3) stáli členovia, ktorými sú zakladatelia SRR a piati (5) členovia, ktorých deleguje ako svojho zástupcu každá z vybraných odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti, a to:

SSAIM – Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

SPS – Slovenská pediatrická spoločnosť

SSUM – Slovenská spoločnosť pre urgentnej medicíny

SKS – Slovenská kardiologická spoločnosť

SČK – Slovenský červený kríž,

volí a odvoláva predsedu, a to na funkčné obdobie Výboru SRR,

za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi,

predseda zastupuje SRR navonok, podpisuje a koná v jej mene, vždy ale minimálne s jedným stálym členom Výboru SRR. V dobe jeho neprítomnosti ho zastupuje jeden zo stálych členov výboru,

zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti jeden zo stálych členov výboru, prípadne iný poverený člen Výboru, najmenej dvakrát ročne,

do pôsobnosti patrí:

koordinácia a organizácia činnosti SRR

zvolávanie Členskej schôdze

rozhodovanie o prijatí nových členov a zrušení členstva v združení

riadi hospodárenie združenia o zodpovedá zaň Členskej schôdzi, pripravuje návrh rozpočtu SRR

rozhoduje o výške členského príspevku na kalendárny rok a určuje termín jeho uhradenia a o iných poplatkoch za kalendárny rok

ustanovuje a/alebo rozpúšťa pracovné skupiny zamerané na riešenie alebo spracovanie špecificky zameranej odbornej problematiky (napr.: základnej neodkladnej resuscitácie, rozšírenej neodkladnej resuscitácie, atď.)

rozhoduje o zmluvných záväzkoch SRR, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas všetkých členov Výboru SRR

rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nie sú v pôsobnosti Členskej schôdze

na zabezpečenie činnosti SRR môže zriadiť sekretariát SRR,

vedie o svojej činnosti dokumentáciu a spracováva každý rok a po skončení funkčného obdobia správu o činnosti SRR,

Výbor je uznášaniaschopný ak sú prítomné aspoň dve tretiny (2/3) členov. Výbor rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných členov, ak stanovy neurčujú inak.Článok VI.

Zásady hospodárenia

SRR hospodári podľa rozpočtu, ktorého návrh pripravuje Výbor SRR a schvaľuje ho Členská schôdza. Výbor je povinný predložiť Členskej schôdzi návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra. Výbor je povinný predložiť Členskej schôdzi správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok, a to na prvej Členskej schôdzi v kalendárnom roku.

Hospodárenie SRR sa riadi platnými právnymi predpismi

SRR samostatne hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

O príjmoch a výdavkoch vedie Výbor SRR účtovníctvo podľa platných právnych predpisov.

Príjmy na činnosť SRR tvoria najmä:

dary a príspevky fyzických a právnických osôb

príjmy z vedľajších (doplnkových) činností

príspevky z grantov, dotácií a neziskových inštitúcií

príjmy z inej činnosti, ktorá je v súlade so stanovami, cieľmi a poslaním SRR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Majetok SRR môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu a poslania SRR, prípadne na iné aktivity, ktoré sú v súlade so Stanovami SRR.

Výdavky SRR sú zamerané na zabezpečenie prevádzky SRR, cieľov a poslania SRR, a to v súlade s formami činnosti podľa týchto Stanov a rozpočtu združenia.Článok VII

Zánik združenia

SRR zaniká: dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia Členskej schôdze

právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ak zaniká SRR dobrovoľným rozpustením, rozhodne súčasne Členská schôdza o likvidácii majetku združenia. Pri zániku SRR sa vykoná majetkové vysporiadanie.

Likvidáciu majetku vykoná likvidátor, ktorého menuje Členská schôdza, ktorá zároveň stanoví postup a podmienky likvidácie. V prípade, že do šiestich mesiacov od rozhodnutia Členskej schôdze nedôjde k schváleniu likvidačného projektu, bude uplatnený postup podľa platných právnych predpisov. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútraČlánok VIII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Členovia prípravného výboru sa dňom vzniku združenia stávajú prvým Výborom združenia a to až do zvolenia riadneho Výboru a orgánov združenia na prvej Členskej schôdzi.

Zakladajúcimi členmi združenia sú MUDr. Jozef Kőppl, Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. a MUDr. Marcel Brenner, ktorí sú zároveň aj prípravným výborom, a to na základe svojho záujmu a slobodnej vôli.

Tieto Stanovy boli schválené Prípravným výborom dňa 26. augusta 2013.

Tento dokument nadobúda účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Zakladajúci členovia sa stávajú riadnymi členmi združenia dňom jeho vzniku.

V záležitostiach, ktoré tieto Stanovy vyslovene neupravujú, sa združenie riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

SRR pri svojej činnosti používa aj vlastné logo, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov.V Bratislave dňa 26. augusta 2013