I. SYMPÓZIUM SRR

ÚVODNÉ SLOVO

Milí priatelia,

Dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na III. sympózium Slovenskej resuscitačnej rady, ktoré v tomto roku organizujeme spoločne s X. workshopom Memoriálom Petra Gašparca do Martina. Tento spoločný formát sme sa rozhodli zvoliť pre zatraktívnenie týchto podujatí pre Vás všetkých. Resuscitácia a rovnako aj anestéziológia a intenzívna starostlivosť idú ruka v ruke. Máme spoločné témy, s ktorými sa každodenne vo svojej práci stretávame, rovnaké problémy a najmä rovnaký cieľ – skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť na všetkých úrovniach. Laickej, kde príbuzní či svedkovia akútnej situácie sú kľúčovými hráčmi skorého rozpoznania ohrozenia, poskytnutia pomoci a aktivácií profesionálnej starostlivosti. Prednemocničnej vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému v zmysle rýchleho a komplexného profesionálneho zásahu a správneho transportu. A nakoniec nemocničnej, ako koncovej formy starostlivosti o kriticky chorého pacienta v celej šírke potrebných diagnostických a terapeutických postupov. Túto snahu vystihujú aj tohtoročné hlavné témy spoločného podujatia.

Opäť sme sa pokúsili pripraviť pre Vás zaujímavý a podnetný program v teoretickej i praktickej rovine. Ukazuje sa, že hlavne praktické workshopy sa v poslednom období stretávajú z pochopiteľných dôvodov najväčším magnetom odborných podujatí. Možnosť získať pomocou sofistikovaných modelov a simulácii praktické zručnosti zachraňujúce v kritických situáciách život sú pre našu prácu nesmierne dôležité. A vždy je čo sa učiť, opakovať a zdokonaľovať.

A keďže nielen prácou je človek živý, ponúkame opäť aj priestor na spoločenské stretnutie a oddych, ktoré sú veľmi potrebné pre načerpanie nových síl a strávenie príjemných chvíľ v kruhu priateľov „rovnakej krvnej skupiny“ v príjemnom neformálnom prostredí.

Milí kolegovia a priatelia, srdečne Vás pozývame do Martina a tešíme sa na osobné stretnutie a spoločne strávené príjemné chvíle.

 

MUDr. Jozef Köppl, MHA
Predseda SRR
Doc.MUDr.Slavomír Nosáľ,PhD
Prednosta KDAIM JLF UK a UN Martin

INFORMÁCIE