SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

COVID-19

Algoritmus resuscitácie dospelých pacientov s ochorením COVID19

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu Slovenská resuscitačná rada zrevidovala algoritmus rozšírenej resuscitácie dospelých pacientov s potvrdeným alebo suspektným ochorením COVID-19. Zdravotnícke výkony, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu infekčného aerosólu z dýchacích ciest pacienta, sú špecifické vysokým rizikom prenosu infekcie na zdravotnícky personál. Úspešnosť zvládnutia pandémie zdravotníckym systémom je závislá od zachovania dobrého zdravotného stavu personálu, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytuje. Európska resuscitačná rada pracuje na odporúčanom postupe, o ktorom vás budeme bezodkladne informovať. Vzhľadom na závažnosť aktuálnej situácie sme sa rozhodli vytvoriť vlastné odporúčanie, ktoré vychádza z uverejnených postupov Resuscitačnej rady Spojeného Kráľovstva, dostupné online: https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/