SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) COURSE

6.-7. 10. 2020 (vypredaný) a 8.-9. 10. 2020

 Posledné voľné miesta 

Príprava na kurz a skúška

Je nevyhnutné, aby účastníci poznali aktuálne platné odporúčané postupy pre kardiopulmonálnu resuscitáciu ešte pred príchodom na kurz. Z tohto dôvodu dostanú minimálne mesiac pred zahájením kurzu oficiálny manuál ERC v anglickom jazyku, ktorý je v elektronickej podobe. Tento manuál je potrebné dôkladne preštudovať a samostatne vyplniť test s otázkami s výberom z viacerých možností (MCQ), ktorý je odosielaný spolu s manuálom. Test by mal byť vyplnený bez pomoci manuálu, aby mohol byť podkladom pre sledovanie pokroku účastníka na konci kurzu. Možnosti vzdelávania sú doplnené o e-learning na webovej stránke ERC (www.erc.edu).

Súhrn podmienok pre účasť na kurze ALS Provider:

1. Ukončené zdravotnícke vzdelanie a vykonávanie klinickej praxe
2. Znalosti aktuálnych odporúčaných postupov kardiopulmonálnej resuscitácie a vyplnenie testu
3. Schopnosť využívať edukačné materiály v anglickom jazyku


Výučba

Štruktúra kurzu je rovnaká vo všetkých školiacich centrách v Európe. Kontrola kvality kurzu na európskej úrovni garantuje nevyhnutný rozsah a konštantnú kvalitu vo všetkých európskych centrách. Minimálna doba trvania kurzu je 14 hodín čistého času, v praxi najčastejšie 2 dni intenzívneho vzdelávania. Jedného kurzu sa môže zúčastniť od 12 do 36 účastníkov, ktorí sa delia do maximálne šesťčlenných skupín. Na troch účastníkov pripadá minimálne jeden inštruktor. Lektormi kurzu môžu byť iba inštruktori, ktorí absolvovali špeciálny niekoľkoročný tréning a boli certifikovaní Európskou resuscitačnou radou. Sú to skúsení lekári, ale aj iní zdravotnícki pracovníci z rôznych miest Európy, ktorí sú väčšinou klinicky aktívni a boli pre svoje pedagogické schopnosti na túto úlohu vybraní tímom ERC.

Základným vyučovacím a komunikačným jazykom kurzov je angličtina, zriedkavo slovenčina alebo čeština. Náplňou ALS Provider kurzu sú vedomosti a zručnosti potrebné k efektívnej liečbe náhleho zastavenia krvného obehu a kritických stavov, ktoré s ním bezprostredne súvisia. Účastníci sa pripravujú na poskytnutie komplexnej starostlivosti pacientovi približne v prvej hodine od náhleho zastavenia krvného obehu do jeho odovzdania na pracovisko poskytujúce definitívnu starostlivosť. Na kurz prichádza účastník už oboznámený s odporúčanými postupmi. Tieto vedomosti by sa v priebehu kurzu mali dostať do klinického kontextu a uceleného postupu. Výučba pozostáva z prednášok, workshopov, interaktívnych diskusií, nácviku praktických zručností a simulovaných scenárov.

Prednášky a interaktívne diskusie:

 • Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia v kontexte
 • Príčiny a prevencia náhleho zastavenia krvného obehu
 • Akútny koronárny syndróm
 • Algoritmus postupu pri rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii
 • Poresuscitačná starostlivosť
 • Etické aspekty resuscitácie
Workshopy a simulácia:
 • Zabezpečenie dýchacích ciest
 • Analýza EKG
 • Tachyarytmie a kardioverzia
 • Bradyarytmie a kardiostimulácia
 • Analýza krvných plynov
 • Iniciálne zhodnotenie stavu pacienta podľa ABCDE
 • Základná kardiopulmonálna resuscitácia a defibrilácia
 • Zastavenie krvného obehu za špecifických okolností
 • Simulované scenáre zastavenia krvného obehu (CASTeach)

Úspešná resuscitácia je tímový výkon. Efektívna spolupráca a vedenie resuscitačného tímu musia byť trénované. Ťažisko kurzu tvorí praktický nácvik a simulácia klinických situácií. Vyhodnotenie simulácií stavia na úprimnej, pozitívne ladenej spätnej väzbe, ktorá môže byť podporená videozáznamom. Uvoľnená atmosféra a preferované používanie krstných mien napomáhajú otvorenej komunikácii a minimalizujú stres, ktorý nevyhnutne vzniká aj pri simulácii kardiopulmonálnej resuscitácie. Tréning efektívnej komunikácie, orientácie v situácií a tímovej kooperácie podľa princípov krízového manažmentu zlepšuje výkon v reálnych podmienkach. Nácvik netechnických zručností a schopnosti viesť resuscitačný tím je azda najdôležitejším aspektom ALS kurzu. Slovenská resuscitačná rada je výhradným partnerom ERC pri organizovaní ALS Provider kurzov na Slovensku.


Záverečný test

Hodnotenie je založené na priebežnom sledovaní účastníkov počas celého kurzu. Podmienkou získania medzinárodne uznávaného ERC certifikátu ALS Provider je úspešné absolvovanie záverečných skúšok. Tie pozostávajú z testu s otázkami s možnosťou výberu z viacerých odpovedí (MCQ) a praktickej skúšky, pri ktorej musí účastník zvládnuť liečbu pacienta v simulovanom scenári. Platnosť certifikátu je minimálne 1 rok a maximálne 5 rokov. Súčasťou záverečného hodnotenia je aj vyjadrenie sa k inštruktorskému potenciálu každého účastníka.