ALS PROVIDER KURZ

ALS PROVIDER KURZ

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) PROVIDER COURSE

Advanced Life Support (ALS) Provider kurz stojí za to! Opýtaj sa kohokoľvek, kto ho absolvoval. Každý hovorí, že je veľmi intenzívny, ale najmä interaktívny. Čas, ktorý stráviš na kurze, je príliš vzácny na to, aby si počúval prednášky. Prednášky si môžeš pozrieť na internete. Príď k nám, aby si si vyskúšal, ako to autori odporúčaní ERC mysleli v praxi. Väčšina kurzu prebieha formou praktických nácvikov v malých skupinkách.

Charakteristika a cieľ kurzu

Na kurze sa budeme venovať tomu, čo sa sám doma nemôžeš naučiť, pretože sú k tomu potrebné modely, vybavenie, ale najmä interakcia s inými ľuďmi. Aby sme mali všetci rovnaký základ, dostaneš mesiac pred kurzom prístup k oficiálnemu e-learningu ERC, ktorý sa používa po celom svete. Prednášky u nás na kurze nečakaj. Teoreticky sa musíš pripraviť dopredu.

 

Poďme sa spolu pozrieť na to, ako vyzerá program ALS Provider kurzu

 

 • Tak, ako každá resuscitácia začína stláčaním hrudníka, aj na ALS kurze si najskôr vyskúšaš nakoľko kvalitné kompresie hrudníka robíš a naučíš sa ako minimalizovať ich prerušenia. Na každom jednom stlačení totiž záleží.
 • Ukážeme si, ako najefektívnejšie ventilovať vakom a maskou, aj keď to nerobíš často.
 • Samozrejme si na modeloch vyskúšame aj rôzne spôsoby zaistenia dýchacích ciest.
 • Budeme spolu analyzovať EKG rytmy a vysvetlíme Ti systém, ktorý používa ERC na spoľahlivé rozlíšenie arytmií.
 • Vyskúšaš si, ako sa obsluhuje defibrilátor a spolu nacvičíme ako defibrilovať efektívne ale najmä bezpečne.
 • Súčasťou kurzu je aj postup pri závažných bradykardiách, pri ktorom si vyskúšaš kardiostimuláciu a závažných tachykardiách, pri ktorom sa naučíme ako realizovať synchronizovanú kardioverziu. To všetko v klinickom kontexte konkrétnych simulovaných situácií.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

Kurz je určený výhradne pre zdravotníckych profesionálov, ktorí v bežnej klinickej praxi môžu vykonávať rozšírenú neodkladnú resuscitáciu v rámci plnenia svojich pracovných povinností, alebo zaisťujú jej výuku. Najčastejšími účastníkmi ALS Provider kurzov sú lekári všetkých špecializácii, najmä však lekári z odborov urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína, ďalej zdravotnícki záchranári a zdravotné sestry pracujúce na oddeleniach intenzívnej alebo resuscitačnej starostlivosti, operačných sálach, urgentných príjmoch nemocníc alebo zdravotníckych záchranných službách.

Podmienkou účasti na kurze je vykonávanie klinickej praxe a ukončené zdravotnícke vzdelanie, napr. ukončené štúdium na lekárskej fakulte (výnimku možno udeliť študentom 5. a 6. ročníku), na vysokej škole, vyššej odbornej škole zdravotníckeho zamerania či strednej zdravotníckej škole.

PRÍPRAVA NA KURZ

Je nevyhnutné, aby účastníci poznali aktuálne platné odporúčané postupy pre kardiopulmonálnu resuscitáciu ešte pred príchodom na kurz. Z tohto dôvodu dostanú minimálne mesiac pred zahájením kurzu v elektronickej podobe oficiálny manuál ERC v anglickom jazyku. Tento manuál je potrebné dôkladne preštudovať a samostatne vyplniť vstupný test s otázkami s výberom z viacerých možností (MCQ), ktorý je zaslaný spolu s manuálom. Test by mal byť vyplnený bez pomoci manuálu, aby mohol byť podkladom pre sledovanie pokroku účastníka na konci kurzu. Možnosti vzdelávania sú doplnené o e-learning na webovej stránke ERC (www.erc.edu). Súhrn podmienok pre účasť na kurze ALS Provider: 1. Ukončené zdravotnícke vzdelanie a vykonávanie klinickej praxe (viac v “Pre koho je kurz určený”) 2. Znalosti aktuálnych odporúčaných postupov kardiopulmonálnej resuscitácie a vyplnenie vstupného testu 3. Schopnosť využívať edukačné materiály v anglickom jazyku
ALS 2018

Výučba na kurze a záverečná skúška

VÝUČBA

Štruktúra kurzu je rovnaká vo všetkých školiacich centrách v Európe. Kontrola kvality kurzu na európskej úrovni garantuje nevyhnutný rozsah a konštantnú kvalitu vo všetkých európskych centrách. Minimálna doba trvania kurzu je 14 hodín čistého času, v praxi to znamená najčastejšie 2 dni intenzívneho vzdelávania. Jedného kurzu sa môže zúčastniť od 12 do 36 účastníkov, ktorí sa delia do maximálne šesťčlenných skupín. Na troch účastníkov pripadá minimálne jeden inštruktor. Lektormi kurzu môžu byť iba inštruktori, ktorí absolvovali špeciálny niekoľkoročný tréning a boli certifikovaní Európskou resuscitačnou radou. Sú to skúsení lekári, ale aj iní zdravotnícki pracovníci z celého Slovenska (či iných európskych krajín), ktorí sú väčšinou klinicky aktívni a boli pre svoje pedagogické schopnosti na túto úlohu vybraní tímom ERC.

 

Základným vyučovacím a komunikačným jazykom kurzov organizovaným Slovenskou resuscitačnou radou je slovenčina, prípadne čeština. Náplňou ALS Provider kurzu sú vedomosti a zručnosti potrebné k efektívnej liečbe náhleho zastavenia krvného obehu a kritických stavov, ktoré s ním bezprostredne súvisia. Účastníci sa pripravujú na poskytnutie komplexnej starostlivosti pacientovi približne v prvej hodine od náhleho zastavenia krvného obehu do jeho odovzdania na pracovisko poskytujúce definitívnu starostlivosť. Na kurz prichádza účastník už oboznámený s odporúčanými postupmi. Tieto vedomosti by sa v priebehu kurzu mali dostať do klinického kontextu a uceleného postupu. Výučba pozostáva z prednášok, workshopov, interaktívnych diskusií, nácviku praktických zručností a simulovaných scenárov.


Úspešná resuscitácia je tímový výkon. Efektívna spolupráca a vedenie resuscitačného tímu musia byť trénované. Ťažisko kurzu tvorí praktický nácvik a simulácia klinických situácií. Vyhodnotenie simulácií stavia na úprimnej, pozitívne ladenej spätnej väzbe, ktorá môže byť podporená videozáznamom. Uvoľnená atmosféra a preferované používanie krstných mien napomáhajú otvorenej komunikácii a minimalizujú stres, ktorý nevyhnutne vzniká aj pri simulácii kardiopulmonálnej resuscitácie. Tréning efektívnej komunikácie, orientácie v situácií a tímovej kooperácie podľa princípov krízového manažmentu zlepšuje výkon v reálnych podmienkach. Nácvik netechnických zručností a schopnosti viesť resuscitačný tím je azda najdôležitejším aspektom ALS kurzu. Slovenská resuscitačná rada je výhradným partnerom ERC pri organizovaní ALS Provider kurzov na Slovensku.

Prednášky a interaktívne diskusie:

 • Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia v kontexte
 • Príčiny a prevencia náhleho zastavenia krvného obehu
 • Akútny koronárny syndróm
 • Algoritmus postupu pri rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii
 • Poresuscitačná starostlivosť
 • Etické aspekty resuscitácie

Workshopy a simulácie

 • Zabezpečenie dýchacích ciest
 • Analýza EKG
 • Tachyarytmie a kardioverzia
 • Bradyarytmie a kardiostimulácia
 • Analýza krvných plynov
 • Iniciálne zhodnotenie stavu pacienta podľa ABCDE
 • Základná kardiopulmonálna resuscitácia a defibrilácia
 • Zastavenie krvného obehu za špecifických okolností
 • Simulované scenáre zastavenia krvného obehu (CASTeach)

Záverečná skúška

Hodnotenie je založené na priebežnom sledovaní účastníkov počas celého kurzu. Podmienkou získania medzinárodne uznávaného ERC certifikátu ALS Provider je úspešné absolvovanie záverečných skúšok. Tie pozostávajú z testu s otázkami s možnosťou výberu z viacerých odpovedí (MCQ) a praktickej skúšky, pri ktorej musí účastník zvládnuť liečbu pacienta v simulovanom scenári. Platnosť certifikátu je minimálne 3 roky od dátumu vykonania skúšky. Súčasťou záverečného hodnotenia je aj vyjadrenie sa k inštruktorskému potenciálu každého účastníka.

Certifikát ERC ALS Provider

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok získate medzinárodne uznávaný certifikát ALS Provider vydaný priamo Európskou resuscitačnou radou. Tento certifikát si budete môcť stiahnuť v pdf formáte z online vzdelávacej platformy CoSy. Iniciálna platnosť všetkých certifikátov vydaných ERC je na celom svete 3 roky od dátumu absolvovania kurzu. Pretože Európska resuscitačná rada používa vo svojich kurzoch systém sústavného celoživotného vzdelávania, platnosť certifikátu nie je definitívna. Absolvovaním ďalšieho vzdelávania v podobe e-learningových a prezenčných modulov (dĺžka trvania každého z nich je približne 2 hodiny) je možné platnosť certifikátu opakovane predlžovať. Na predĺženie platnosti certifikátu o 2 roky je potrebné absolvovať minimálne dva moduly, pričom jeden z nich musí byť prezenčný.